Rakennusliike Voivala Yhtiöt Oy

Rakennusliike Voivala Yhtiöt Oy on vuonna 2004 perustettu rakennusalan yritys, jonka vahvana toimintaperiaatteena on tarjota asiakkailleen laadukasta ja luotettavaa, kaiken kattavaa rakennuspalvelua.

Tarjoamme uudisrakentamisen ja saneerausrakentamisen monipuolisia palveluja yhdessä osaavan henkilökuntamme sekä luotettavan alihankintaverkostomme kanssa. Tämän ansiosta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin mahdollisimman kattavasti. Toimintaamme kuuluu olennaisena osana tiivis yhteistyö tilaajan ja suunnittelijoiden kanssa, jolloin pystymme yhdessä hakemaan parhaimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut projektin toteutukselle.

Päätoimialueenamme toimivat Turku-Helsinki-Tampere ja niiden lähialueet sekä Turun saaristo.

Ota yhteyttä

Toimintaperiaatteemme sekä kokemuksemme rakentamishankkeen eri osa-alueiden hallinnasta takaa suunnitellun ja sovitun mukaisen lopputuloksen

"Olemme projektin laatuun hyvin tyytyväisiä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta. Työn jälki on erittäin hyvää, ja asiat etenivät sovitun aikataulun mukaisesti ilman yllätyksiä. Positiivista oli myös saumaton yhteistyö arkkitehdin, Voivalan ja tilaajan välillä."

Näin meistä kertoo kesämökkiään laajentanut ja Voivalan kanssa yhteistyötä tehnyt mökkirakentaja. Meille tärkeintä on saada puskaradio laulamaan suloisia sointuja toimivasta yhteistyöstä meidän ja asiakkaidemme välillä.

Panostamme suunnittelussa huippuosaamiseen

Tarjoamme asiakkaillemme kaikki asiantuntijapalvelut projektin suunnittelua varten – aina pääsuunnittelusta arkkitehti- ja sisustussuunnitteluun. Toteuttamamme ratkaisut suunnitellaan aina yksilöllisesti ja asiakkaan mieltymysten mukaan, ei sarjatuotantona.

Yhdistämme suunnittelun eri osa-alueet ja varmistamme suunnittelun etenemisen niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin. Halutessaan asiakas voi tehdä kaikki päätökset jo ennen rakentamisen aloittamista, jolloin projekti toteutetaan valmiiden suunnitelmien mukaisesti.

Lue lisää

Luotettavuus, avoimuus ja asiakkaan ymmärtäminen

Voivala Yhtiöt Oy:n toimintamalli on rakennettu palvelemaan asiakasta. Palvelussamme panostamme aktiiviseen, avoimeen, lojaaliin ja vastuullisen toimintaan.

Suunnittelemme ja toteutamme projektin seurannan sekä raportoinnin asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Projektisuunnitelma laaditaan aina asiakkaan laadullisten ja aikataulullisten tavoitteiden perusteella, pitäen sisällään mm. rakennusprojektin kustannusarvion, hankintasuunnitelman ja rakennusaikataulun.

Me toimimme asiakkaan edunvalvojana sekä edustamme asiakasta projektissa rakentamisen asiantuntijoina. Korostunut lojaliteettiperiaate erottaakin projektinjohtopalvelun perinteisistä pääurakkamuodoista. Tehtävämme on ansaita asiakkaan luottamus ja ylittää odotukset.

Tutustu referensseihimme täällä.

Alihankkijoiksemme ja yhteistyökumppaneiksemme valikoituvat vain parhaat

Projektinjohtajana kilpailutamme hankkeen urakoitsijat ja valvomme toteutuksen.

Huolehdimme puolestasi, että kukin toimija sitoutuu suorittamaan asetetut tehtävät ammattitaitoisesti ja huolellisesti, noudattavat hyvää rakennustapaa sekä vastaavat suorittamansa tehtävän laadusta, kustannuksista ja aikataulusta sovitun mukaisesti.

Materiaalihankinnoissa valvomme, että suunnitelmat ja materiaalit toimivat hyvin yhteen.

Ammattitaito, kokemus sekä laaja alihankintaverkosto antavat meille mahdollisuuden palvella rakennuttajaa läpi koko rakentamisprosessin, jossa asiakkaan tarpeet ja taloudelliset resurssit saadaan kohtaamaan kustannustehokkaalla tavalla. Me huolehdimme tarvittavat suunnitelmat sekä lupa-asiat, hankimme urakoitsijat ja materiaalit sekä vastaamme rakennusprojektin johtamisesta – aina yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltuun lopputulokseen asti. Olemme vuosien aikana toteuttaneet mittaviakin arkkitehtien suunnittelemia kohteita, joten kykenemme huomioimaan asiakkaidemme erikoisimmatkin toiveet.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Voivala Yhtiöt Oy (1721062-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Noora Laaksonen
020 155 6630
noora.laaksonen@voivala.fi

Henkilörekisterin nimi

Voivala Yhtiöt Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Voivala Yhtiöt Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
noora.laaksonen@voivala.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna